Regulamin serwisu i polityka prywatności

DEFINICJE

Ksiegowynastart.pl lub Serwis – serwis internetowy którego celem jest dostarczenie indywidualnych ofert dla Przedsiębiorców poszukujących usług biura rachunkowego, a także zapewnienie Przedsiębiorcom możliwość samodzielnego ich znalezienia. Realizowane jest to poprzez prezentacje wizytówek Biur Rachunkowych. Operatorem strony jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć Rafał Łożyński, z siedzibą w Poznaniu, ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, NIP: 783-000-99-27, Regon: 630521790.

Formularz – Dokument z opisami pól i miejscami na ich wypełnienie. Dokument w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę złożenia zamówienia na wyszukanie, dopasowanie i przesłanie oferty do Przedsiębiorcy lub wyszukanie i dopasowanie potencjalnego klienta dla Biura Rachunkowego przez Operatora serwisu KsiegowyNaStart.pl

Przedsiębiorca– osoba korzystająca z Serwisu chcącą uzyskać indywidualną ofertę od biura rachunkowego, która w tym celu składa zapytanie poprzez wypełnienie formularza, a także osoba, która samodzielnie wyszukuje najlepszą dla siebie ofertę spośród wizytówek Biur Rachunkowych.

Biuro Rachunkowe – podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia, przewidziane przepisami prawa, w zakresie świadczenia usług księgowych, a także mający doświadczenie i zasoby niezbędne do świadczenia obsługi księgowej Przedsiębiorcom. Biuro Rachunkowe rejestruje się w  serwisie poprzez wypełnienie formularza.

Użytkownik – Przedsiębiorca lub Biuro Rachunkowe, albo Przedsiębiorca i Biuro Rachunkowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I SPOSOBY REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Przedsiębiorców oraz Biura Rachunkowe.
 2. Rejestracja Przedsiębiorcy lub Biura Rachunkowego w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w serwisie. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Operatorem na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca dane i potrzeby Przedsiębiorcy lub Biura Rachunkowego do Serwisu oświadcza, że posiada pełne prawo do jej reprezentacji. Operator serwisu w dobrej wierze przedstawia takie dane stronom tj. zapytanie od Przedsiębiorcy Biurom do złożenia oferty oraz samą ofertę Biura Przedsiębiorcom.
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie zebranych przez Serwis danych, w celu znalezienia i dostarczenia indywidualnej oferty od Biura Rachunkowego przez Operatora Serwisu, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym.
 5. Biuro Rachunkowe wyraża zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie zebranych przez Serwis danych, w celu znalezienia potencjalnego klienta przez Operatora serwisu, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym oraz świadczenie usług komplementarnych.
 6. Oferty złożone Przedsiębiorcom mogą być ujawniane przez Operatora publicznie, jednak bez danych Biura Rachunkowego i Przedsiębiorcy, który o ofertę prosił. Za zgodą Biura Rachunkowego przy takiej ofercie mogą pojawić się dane identyfikacyjne Biura Rachunkowego.

II. KOSZTY, CZAS I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI

 1. Rejestracja danych w Formularzu Przedsiębiorcy lub Biura Rachunkowego w serwisie ksiegowynastart.pl jest bezpłatna.
 2. Podstawowa wizytówka Biura Rachunkowego w Serwisie ksiegowynastart.pl jest bezpłatna.
 3. Korzystanie z serwisu może być płatne dla Biura Rachunkowego, jeśli zdecyduje się ono na wniesienie opłaty rocznej za Pakiet Biznes w wysokości 349zł netto, która gwarantuje usługi dodatkowe, takie jak spersonalizowana wizytówka Biura Rachunkowego, wyróżnienie firmy w liście wizytówek wraz z ikonami przedstawiającymi zakres działalności (np. pełna księgowość, dojazd do klienta), pierwszeństwo przy otrzymywaniu zapytań ofertowych od Przedsiębiorców, indywidualne statystyki wejść na wizytówkę i analiza danych, a także dostęp do materiałów marketingowych Serwisu ksiegowynastart.pl.
 4. Warunkiem świadczenia usługi przez Operatora jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól w Formularzu przez Użytkownika oraz weryfikacja poprawności danych, w tym adresu mailowego, zawartych w Formularzu przez Operatora serwisu.
 5. Przechowywanie i gromadzenie Formularzy w serwisie ksiegowynastart.pl odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 7. Operatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Przedsiębiorca ponosi wszelką odpowiedzialności za treści umieszczone przez niego w Formularzu określającym potrzeby, a w szczególnie za prawdziwość danych, a także zgodność ze stanem faktycznym, obowiązującym prawem i Regulaminem.
 2. Biuro Rachunkowe ponosi wszelką odpowiedzialność za treści umieszczone przez nie w ofercie przekazanej przez Operatora do Przedsiębiorcy, a w szczególnie za prawdziwość danych, rzetelność prezentowanej oferty działalności, a także zgodność z obowiązującym prawem i Regulaminem.
 3. Naruszenie przez Przedsiębiorcę lub Biuro Rachunkowe postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie w każdym czasie. Jednocześnie Przedsiębiorcy i Biuru Rachunkowemu nie przysługuje odrębne odszkodowanie.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość i cenę usług oferowanych przez Biura Rachunkowe, którego oferty zostały przekazane Przedsiębiorcy.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany koniecznymi przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych lub utratą danych wskutek działań siły wyższej.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont poczty elektronicznej Przedsiębiorcy lub Biura Rachunkowego oraz za podanie błędnego adresu email lub numeru telefonu. Biuro Rachunkowe i Przedsiębiorca zobowiązani są do posługiwania się aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Operatorem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Przedsiębiorcą lub Biurem Rachunkowym a Operatorem, powinny być one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Operatora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.
 3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, Operator może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe i inne działania mające na celu upowszechnianie serwisu. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.
 4. Przedsiębiorca lub Biuro Rachunkowe oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują go w całości.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis nie zbiera ani nie przetwarza danych rozumianych jako osobowe. Zakłada się, że Przedsiębiorca i Biuro Rachunkowe podają jedynie dane gospodarcze w tym adresy, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów stosowane w praktyce gospodarczej.
 2. Administratorem danych jest Operator serwisu ksiegowynastart.pl
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, dostępnego na stronie https://ksiegowynastart.pl/regulamin/ Przedsiębiorca oraz Biuro Rachunkowe wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz przekazywanie przez Serwis danych, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym Serwisu. Jednocześnie Operator informuje, że Przedsiębiorcy oraz Biuru Rachunkowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie.
 4. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych). Serwis ksiegowynastart.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie Użytkownika odwiedzającego stronę WWW Serwisu. Pliki cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 5. Operator Serwisu ksiegowynastart.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
 6. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Operatora Serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej Serwisu.

Wersja, 2.01 Poznań 01.06.2016